Переход по ссылке на http://dissertation1.narod.ru/avtoreferats/avtoref105.htm.